Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Batajnici, opština Zemun. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 1. februara, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Zemljište površine 1046 metara kvadratnih nalazi se u Ulici Save Radovanovića, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcela br. 1901/2 KO Batajnica. Lokacija je obuhvaćena Planom detaljne regulacije naselja Batajnica, opština Zemun („Sl. list Grada Beograda“, br. 71/2016), a zemljište je namenjeno za izgradnju objekta individualnog stanovanja. Pristup lokaciji predviđen je neposredno iz Ulice Save Radovanovića.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu izveštaja o proceni tržišne vrednosti i iznosi 5879,68 dinara po kvadratnom metru zemljišta, što za površinu kompleksa od 1046 metara kvadratnih ukupno iznosi 6.150.145,28 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu, a ponuda mora biti ista ili veća od početne cene i kasnije se ne može umanjivati. Ukoliko se plaćanje vrši jednokratno, uplatom u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o otuđenju, izlicitirana cena se umanjuje za 30%.

Obaveza investitora biće da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru parcele koja mu bude otuđena i da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, kablovske distributivne sisteme, kao i za mrežu i objekte toplifikacije i gasifikacije. Obaveza Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je uređivanje javnog građevinskog zemljišta u skladu sa planom detaljne regulacije i programom uređivanja i dodele građevinskog zemljišta.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381(0)112041302, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.