Konkurs je za fizička lica, zadruge, fakultete, institute, škole, lokalne samouprave, preduzetnike, privredna društva.

Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavila je Konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini.

Za odobravanje sredstava za izvođenje radova na uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 221.975.828,34 dinara.

Ovim Konkursom se utvrđuje dokumentacija koju je potrebno podneti uz prijavu, ostali kriterijumi za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava i način rešavanja prijava u slučajevima kada su ukupna potraživanja podnosilaca prijava koji ostvaruju pravo na sredstva veća od raspoloživih sredstava namenjenih za izvođenje navedenih radova na uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno za nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju:

 • komasaciju (investicione radove i geodetsko-tehničke radove);
 • nabavku nove opreme za navodnjavanje;
 • iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja;
 • stavljanje u funkciju poljoprivredne proizvodnje napuštenog poljoprivrednog zemljišta u skladu sa namenom.

Korisnik sredstava u zavisnosti od vrste radova na uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno vrste novih investicionih i drugih ulaganja može da bude:

 • jedinica lokalne samouprave,
 • fizičko lice,
 • naučnoistraživačka organizacija: fakultet i institut koja je akreditovana od strane odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija ministarstva nadležnog za poslove nauke za oblast biotehničkih nauka – poljoprivreda i koju je osnovala Republika Srbija,
 • obrazovna ustanova: srednja stručna škola u području rada poljoprivrede i visoka škola strukovnih studija iz oblasti poljoprivrede koju je osnovala Republika Srbija,
 • privredno društvo,
 • preduzetnik,
 • zemljoradnička zadruga.

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti sa internet stranice Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.minpolj.gov.rs odnosno sa internet stranice Uprave za poljoprivredno zemljište www.upz.minpolj.gov.rs.

Konkursna dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj koverti poštanskim putem, na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Uprava za poljoprivredno zemljište
ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

sa naznakom: Za KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLjOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2021. GODINI – Prijava na konkurs za raspodelu sredstava za (navesti vrstu radova na uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja na koje se prijava odnosi) u 2021. godini (NE OTVARATI) ili neposredno u pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa na navedenoj adresi, Beograd, Nemanjina 22-26.

Na poleđini koverte napisati ime i prezime ili naziv i adresu podnosioca prijave.

INFORMACIJE O KONKURSU

Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na brojeve telefona 011/3281–541, 011/3348-046 i 011/3282-039 svakog radnog dana u vremenu od 10.00-12.00 časova.

Izvor: Uprava za poljoprivredno zemljište, Foto: wirestock