Pravo zaposlene žene na porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta ostvaruje se zajedno i u kontinuitetu. Porodiljsko odsustvo namenjeno je pripremi za porođaj, samom porođaju i oporavku, a odsustvo radi nege deteta koje se nadovezuje na porodiljsko namenjeno je nezi novorođenčeta.

Porodiljsko odsustvo otvara se najranije 45 dana, a najkasnije 28 dana pre datuma koji je određen kao termin porođaja. Porodiljsko odsustvo traje do navršena tri meseca od dana porođaja.

Trajanje porodiljskog odsustva, po pravilu, može trajati najkraće tri meseca i 28 dana, a najduže četiri meseca i 15 dana, ali u slučaju da porođaj nastupi pre isteka roka od 28 dana, zaposlena žena svakako može iskoristiti pravo na korišćenje „punog“ porodiljskog odsustva u trajanju od tri meseca od dana porođaja.

Odmah po isteku porodiljskog, nastavlja se odsustvo radi nege deteta. Dok odsustvo sa rada radi nege deteta, za prvo i drugo dete, traje 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva, porodiljsko i odsustvo sa rada radi nege deteta za treće i svako naredno dete traje ukupno dve godine.

Međutim, posebna procedura je potrebna ukoliko se bolovanje radi nege deteta prenosi na oca deteta, ili ako se ono otvara nakon procesa usvajanja deteta.

Procedura otvaranja bolovanja
Porodiljsko bolovanje otvara vaš ginekolog, koji ispisuje izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad (doznaku) za otvaranje porodiljskog bolovanja. Nakon što lekarska komisija overi izveštaj, predajete ga administrativnoj službi preduzeća u kojem ste zaposlene ili, ako ste preduzetnice, svom knjigovođi.

Od dokumentacije za otvaranje porodiljskog bolovanja potrebno je da pripremite i fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu i overene zdravstvene knjižice, kao i fotokopiju obrasca prijave na obavezno zdravstveno osiguranje (M-obrazac), koji se nalazi kod poslodavca. Od poslodavca ćete dobiti i rešenje o pravu na porodiljsko bolovanje, čime ćete kompletirati dokumentaciju potrebu za otvaranje porodiljskog bolovanja.

Pošto je bolovanje radi nege deteta nastavak porodiljskog bolovanja, uslov je da se porodiljsko bolovanje otvori u zakonski predviđenom roku. Međutim, majke koje su na porođaju izgubile bebu ne ostvaruju pravo na bolovanje radi nege deteta, već samo pravo na porodiljsko odsustvo. Bolovanje radi nege deteta ne zahteva da podnosite posebnu dokumentaciju za ovu vrstu odsustva, ali će u rešenju koje dobijete od poslodavca biti naznačeno o kojoj se vrsti bolovanja radi.

Zahtev s pratećom dokumentacijom se podnosi u mestu prebivališta, u službama gradskih ili opštinskih uprava, a potrebno je da pripremite sledeća dokumenta:
– Rešenje poslodavca o pravu na korišćenje porodiljskog odsustva
– Izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad u vreme porodiljskog odsustva 
– Izveštaj o početku prve privremene sprečenosti za rad majke radi korišćenja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće – doznaka, ukoliko je korišćeno ovo pravo
– Fotokopija kartice tekućeg računa
– Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade (plate), za vreme odsustva (ovaj obrazac se popunjava na licu mesta u nadležnoj službi opštinske ili gradske uprave).

Trajanje porodiljskog bolovanja i bolovanja radi nege deteta
Porodiljsko bolovanje po zakonu traje tri meseca, a bolovanje radi nege deteta “produžava” odsustvovanje za još oko 9 meseci, što ukupno čini 365 dana odsustva sa posla (koliko je zakonom propisano). Trajanje odsustva se može produžiti uzimanjem godišnjeg odmora (ukoliko imate pravo na to) ili u slučaju bolovanja radi posebne nege deteta (kada odsustvo može da traje znatno duže, u zavisnosti od potreba vašeg deteta).

Česta nedoumica budućih mama koje su prijavljene na određeno vreme jeste da li imaju pravo na porodiljsko bolovanje. Odgovor je da! Za vreme trajanja porodiljskog bolovanja poslodavac nema pravo da vas otpusti. To znači da ako imate ugovor na određeno vreme poslodavac ima obavezu da vam ugovor produži do isteka porodiljskog bolovanja, odnosno bolovanja radi nege deteta.

Naknada za vreme bolovanja
Za vreme odsustva, porodilja zaposlena kod poslodavca ostvaruje pravo na naknadu. Visina naknade se obračunava na osnovu zarade u poslednjih 18 meseci. Ona predstavlja zbir mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće.

Dakle, ako je vaša plata poslednjih 18 meseci bila 50.000,00 dinara, obračun je sledeći:

18 x 50.000,00 = 900.000,00
900.000,00 : 18 = 50.000,00 dinara

Ako ste od poslednjih 18 meseci u radnom odnosu kod poslodavca bili 7 meseci i radili za istu platu, obračun je sledeći:

7 x 50.000,00 = 350.000,00
350.000,00 : 18 = 19. 444,44 dinara

Pravo na nadoknadu zarade ima i porodilja koja je zasnovala radni odnos nakon rođenja deteta, iako nije bila zaposlena u trenutku rođenja deteta. Uslov da ona ostvari pravo na naknadu jeste da je u poslednjih 18 meseci koji prethode otpočinjanju odsustva po zasnivanju radnog odnosa, ostvarivala prihode koji imaju karakter zarade, na koje su plaćeni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Bolovanje radi posebne nege deteta
Roditelji čije dete ima ozbiljnih zdravstvenih problema i neophodna mu je stalna nega imaju pravo na odsustvovanje sa rada ili na rad sa pola radnog vremena. U izuzetnim slučajevima, kao što su teška psiho-fizička ometenost deteta, prevremeno rođenje deteta ili priprema deteta za operaciju, majka ili otac može tražiti i produženje osnovnog bolovanja radi nege deteta. Da biste ostvarili pravo na bolovanje radi posebne nege deteta, neophodno vam je mišljenje pedijatra, izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad koji izdaje lekarska komisija i rešenje poslodavca o odsustvu radi posebne nege deteta.

Tata na bolovanju
Izuzetak od ove procedure važi u slučaju da želite da se odreknete svog prava na odsustvo i prepustite ga tati. Procedura za otvaranje bolovanja je drugačija po tome što tate ne odlaze kod ginekologa po doznake, već kod svog izabranog lekara opšte prakse. Osim toga, mama treba prethodno da zaključi porodiljsko bolovanje kod svog poslodavca i da sa tatom potpiše sporazum o prenosu prava na bolovanje radi nege deteta.

Treba da znate da bolovanje radi nege deteta nije obligaciono, odnosno porodilja se može odreći prava na ovu vrstu odsustva i vratiti se na posao nakon isteka porodiljskog bolovanja.

Zaključak
Cilj je da se zaposlenim porodiljama koje su bile u radnom odnosu u celokupnom periodu koji ulazi u osnovicu, obezbedi pun iznos naknade, odnosno 100% od svih primanja koja imaju karakter zarade (minuli rad,  topli obrok, stimulacija, bonus i drugi dodaci), što je korak u dobrom pravcu, a da se porodiljama koje nemaju 18 meseci zarade, odnosno plate naknada tokom odsustva sa rada srazmerno umanji. Ovo jeste učinjeno pre svega da se spreči pojava zasnivanja radnih odnosa do kojih dolazi samo zbog isplate porodiljskog, ali u praksi to znači da  porodilje koje su zaista bile radno angažovane u nekom periodu koji je kraći od 18 mesec bivaju uskraćene za svoju realnu zaradu, čak im ni minimalna primanja nisu zagarontavana tokom odsustva sa rada radi nege deteta, što teško može da se nazove dobrim rešenjem.

Isto tako, dobro je da je postupak ostvarivanja prava maksimalno uprošćen jer je dokumentacija koju je potrebno dostaviti opštinskoj/gradskoj upravi zaista svedena samo na neophodnu. Korak u pravom smeru je i činjenica da naknadu zarade više ne čini samo osnovna zarada zaposlenog i minuli rad, već i sva druga primanja koja imaju karakter zarade, ali s druge strane  imamo korak unazad priznavanjem samo neto naknade za porodilje koje primaju ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta (preduzetnice, angažovani po ugovoru…).

Vreme će pokazati koliko su dobra rešenja za koja se zakonodavac opredelio i ostaje nam da verujemo da će se zakon menjati u delu u kojem u praksi proizvodi određena rešenja koja nisu najsrećnija i najpravednija.

Trudnice i porodilje mogu elektronskim putem da podnesu zahtev za naknadu zarade

Trudnice i porodilje u Srbiji mogu da tokom vanrednog stanja elektronskim putem dostave dokumentaciju, potrebnu za ostvarivanje naknade zarade za vreme trajanja porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Zahtev za naknadu zarade moguće je skinuti sa sajta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Popunjen formular zahteva, sa ostalom pratećom dokumentacijom, potrebno je skenirati i poslati na mejl adresu prijem.zahteva@beograd.gov.rs za Grad Beograd, odnosno na drugu odgovarajuću mejl adresu za ostale gradove u Srbiji, a koja je istaknuta na portalima gradskih opštinskih uprava.

Zahtevi se mogu poslati i preporučenom pošiljkom na adrese službi dečije zaštite, koje pripadaju opštinama ili gradu u kojima podnosilac zahteva ima prebivališta.

Roditeljski dodatak i paušal za nabavku opreme
Roditeljski dodatak za dete rođeno 1. jula 2020. godine i kasnije

Iznos – način isplate za prvo dete
103.020,47jednokratno

Za drugo dete
247.249,13
24 jednake mesečne rate po 10.302,05 dinara

Za treće dete
1.483.494,77
120 jednakih mesečnih rata po 12.362,45 dinara

Za četvrto dete
2.225.242,15
120 jednakih mesečnih rata po 18.543,68 dinara

Paušal za nabavku opreme za dete – za decu rođenu od 1. jula 2020. godine i kasnije 5.151,02 zajedno sa jednokratnim iznosom roditeljskog dodatka za prvo dete, odnosno prvom ratom roditeljskog dodatka za drugo, treće i četvrto dete.

Visina roditeljskog dodatka utvrđuje se u odnosu na dan rođenja deteta. Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak podnosi majka, odnosno otac deteta odmah nakon rođenja u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je dete rođeno, ili direktno nadležnom organu najkasnije do navršenih godinu dana života deteta. Zahtev podnet u zdravstvenoj ustanovi, na osnovu ovlašćenja majke, odnosno oca deteta, ovlašćeni radnik zdravstvene ustanove šalje nadležnom organu elektronskim putem u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju. Roditeljski dodatak ne može se ostvariti, ako novorođeno dete majke za koje se podnosi zahtev i njena deca prethodnog reda rođenja, nisu vakcinisana u skladu sa propisima u oblasti zdravstvene zaštite Republike Srbije.

Kad i gde podneti zahtev za roditeljski dodatak?
Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak može se podneti od momenta rođenja deteta (u ustanovi u kojoj je dete rođeno) ili nadležnom organu do navršene prve godine života deteta. Pod nadležnim organom se smatra jedinica lokalne samouprave (gradski sekretarijat ili opština), odnosno Odeljenju za dečju i socijalnu zaštitu.

Potrebna dokumenta
Uz uredno popunjen zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak podnosilac prilaže:
– fotokopiju svoje lične karte ili očitanu ličnu kartu, Na osnovu dobijene saglasnosti od podnosioca zahteva, da organ za potrebe postupka može pribaviti i obraditi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, koji su neophodni u postupku odlučivanja, zaposleni po službenoj dužnosti pribavljaju:

– podatke iz Matične knjige rođenih za svu decu,
– podatak da je podnosilac zahteva državljanin Republike Srbije,
– podatak o prebivalištu podnosioca zahteva,
– podatke o prebivalištu za svu decu prema redosledu rođenja,
– podatke nadležnog organa starateljstva da majka neposredno brine o detetu za koje je podnet zahtev, da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja.

Sa primerkom rešenja i ličnom kartom korisnik prava podiže novac sa namenskog tekućeg računa koji se otvara po službenoj dužnosti kod Banke Poštanska štedionica. Korisnicima koji već imaju račun kod Poštanske štedionice uplata će se izvršiti na taj račun. Pravo na roditeljski dodatak građani sa prebivalištem Beograda ostvaruju u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, 27. marta broj 43-45. Uredno popunjen zahtev predaje se u Pisarnici Gradske uprave grada Beograda, 27. marta broj 43-45, radnim danima od 7.30 do 15.30 časova.

Dodatna pomoć lokalnih samouprava
Određeni broj lokalnih samouprava u Republici Srbiji daje i dodatnu pomoć za majke, a neke opštine imaju i posebne socijalne programe za nezaposlene trudnice i porodilje.

U Beogradu svaka porodilja ima pravo na jednokratni novčani iznos u vrednosti od 10.000 dinara za svako rođeno dete. Za treće dete roditelji dobijaju 30.000 dinara, a za blizance takođe 30.000 i još dodatnih 10.000 po svakom detetu.

U Zemunu se prema informacijama do kojih smo došli dobija paket Zemunska beba + autosedište.

Na sledećoj slici je spisak firmi do kog smo došli koje daruju porodiljama paketiće (izvor: @dnevnik_za_trudnice)

Izvor: paragraf.rs, beograd.rs

Prethodni tekstVodič za početnike u akvaristici
Sledeći tekstVremeplov, 24. novembar