Na beogradskom hipodromu 03.12.2009. godine je izgrađen prvi namenski građen objekat za terapeutsko jahanje u Srbiji.

Nakon što je ustanovljena izuzetna terapijska vrednost jahanja za invalide i uopšte za osobe sa posebnom potrebama, ovaj vid rekreacije i terapije je doživeo izuzetan zamah u svetu.

Otvaranjem manježa, Beograd postaje referentno mesto za čitavu Srbiju i za region kada je u pitanju ovaj savremen i izuzetno vredan vid rada sa licima sa posebnim potrebama. I do sada je bilo pažnje vrednih napora na ovom polju, ali objekat, čiji su nosioci u dosadašnjoj fazi radova bili Ministarstvo sporta i omladine Republike Srbije i Javno preduzeće Hipodrom Beograd, donosi po prvi put mogućnost da se potencijali ovog vida rekreacije i terapije invalidnih lica, razviju u punom obimu i na profesionalan način. Izgradnja ovog manježa daće veliki doprinos uključenju ovih osoba u normalne životne tokove, mnogima od njih će pomoći u ubrzanoj rehabilitaciji i socijalizaciji, i predstavlja vredan doprinos Srbiji u njenom uključenju u savremene evropske tokove.

UDRUŽENJE „POTKOVICA“

Udruženje „Potkovica“ je neprofitno, nevladino udruženje koje se bavi sprovođenjem terapije pomoću konja (TPK) i aktivnosti pomoću konja (APK), habilitacijom i rehabilitacijom osoba sa invaliditetom. Udruženje su osnovali 2011. godine u Beogradu voditelji programa za terapiju i aktivnosti pomoću konja, stručno osposobljeni na osnovu programa akreditovanog u Ministarstvu rada i socijalne politike. Tu početnu edukaciju su nadogradili dvogodišnjom specijalizacijom u Sloveniji na osnovu koje su dobili evropske licence za rad. Obzirom na značaj ove terapije kod velikog broja najrazličitijih bolesti, stanja i poremećaja, veoma je bitno prisustvo stručnjaka koji učestvuju bilo aktivno, bilo povremeno kao konsultanti u programu. Unapređenje kvaliteta života korisnika, ispunjavanje humanitarnih ideja i izvođenje svih oblika terapije i aktivnosti pomoću konja (hipoterapije, defektoloskog, logopedskog, socijalno -pedagoškog, tretmana, psihoterapije i radne terapije), informisanje, savetovanje i druženje. Trudimo se da omogućimo uključivanje što većeg broja korisnika kroz projekte i na taj način učinimo ovaj oblik terapije pristupačnijim.

HIPOTERAPIJA

Hipoterapija je fizikalna, okupaciona i logopedska strategija lečenja osoba sa invaliditetom koja koristi konjski pokret za postizanje funkcionalnih ciljeva. Hipoterapija znači lečenje uz pomoć konja (grčki hippo=konj; therapeia=lečenje) i odnosi se na upotrebu trodimenzionalnog načina kretanja konja kao sredstva lečenja osoba sa funkcionalnim ograničenjima, neuromotornim i senzornim disfunkcijama. Hipoterapijski tretman ima neurofiziološku osnovu i mora biti propisan od strane lekara a sprovodi ga fizioterapeut, radni terapeut i logoped sa završenom posebnom obukom iz hipoterapije. Svako od njih uz pomoć konja postiže ciljeve u skladu sa svojom strukom.

Hipoterapija se odvija kao samostalna što znači da sama po sebi ima terapijski učinak i predstavlja dopunu standardnim autorizovanim terapijskim postupcima. Daje priliku za interakciju sa životinjama kroz koju se dolazi do novih iskustava, stimulišu se čula, istražuju nove teksture, mirisi

Konjski pokret nudi dobro modulisane senzorne inpute vestibularnog, proprioceptivnog, taktilnog i vizualnog sistema. Jahač može zaboraviti na bolove i svakodnevnu borbu koju donosi život sa invaliditetom, šaliće se smejati i osetiti slobodno i ponosno.

HIPOTERAPEUTI

Fizioterapeut ima ulogu da iskoristi različite motorne obrasce koji postoje kod pokreta konja i da ih ukombinuje kod rešavanja problema pacijenata sa motornim oštećenjima i na taj način omogući povoljan funkcionalni ishod koji se odnosi na osposobljavanje i uvežbavanje najbitnijih motornih sposobosti, odnosno mogućnosti sedenja, stajanja i hodanja.

Osnova za izvodjenje hipoterapije su različiti koncepti u fizioterapiji (Bobath, PNF, Vojta). Radni terapeut je osposobljen da ukombinuje efekte pokreta konja sa drugim standardnim tehnikama pri radu na uvežbavanju fine motorne kontrole, senzorne integracije, sposobnosti hranjenja, poboljšanje pažnje, uvežbavanju aktivnosti dnevnog života.

Logopedi mogu da iskoriste pokrete konja pri facilitiranju fizioloških sistema koji podstiču govor. U kombinaciji sa standardnim logopedskim terapijskim modalitetima logoped dobija efikasno lečenje poremećaja u komunikaciji i za cilj dobije funkcionalnu komunikaciju.

KONJI I OPREMA U HIPOTERAPIJI

Konji koji se upotrebljavaju za hipoterapiju su visoko školovani, tolerantni i naročita pažnja se poklanja kvalitetu njihovih pokreta koji imaju direktan uticaj na jahača-pacijenta.

Oprema uključuje kolane (široke remene oko konja) sa jednom, dve ili bez ručke, podsedlice raznih debljina te razna pomagala loptice, obruče, i druge igračke uz pomoc kojih se postižu ciljevi, naručito kod dece.

Na kraju treba napomenuti da je hipoterapija jedna od metoda lečenja.

Svaka osoba sa invaliditetom u životu proba niz terapijskih procedura, ali jedinstveno prirodno okruženje i druženje sa plemenitom zivotinjom gde se kroz igru i rekreaciju postižu terapijski učinci čini hipoterapiju posebnom.

VOLONTERIZAM

U svakodnevnom izvođenju tretmana prisutan je i veliki broj volontera, ljudi dobre volje, koji nakon edukacije koju su prošli, nesebično doprinose da se osmesi pojave na licima svih onih koji nam se priključe. Saradnjom sa fakultetima i praksom na terenu obučavaju se budući stručnjaci iz ove oblasti.

KAKO POČINJE TERAPIJA?

Indikacije za TPK i APK su brojne. Kako bi se dete uključilo u program, neopodno je da roditelji/stratelji zakažu prvi pregled. Na ovom pregledu stručnjaci Udruženja uzimaju detaljnu anamnezu, pregledaju dokumentaciju, proveravaju eventualno postojanje kontraindikacija, sprovode testiranja. Nakon toga se kreira induvidualni plan i tek tada se može početi sa programom terapija. Hipoterapija se indikuje od strane lekara, sprovode je specijalno obučeni terapeuti koji evaluiraju svakog pacijenta ponaosob da bi se utvrdile mogućnosti uključivanja u hipoterapiju kao jednog od modaliteta strategije tretmana. Hipoterapeut konačno procenjuje stanje i odgovoran je za sigurnost pacijenta, za pravilno vodjenje konja i pravilnu pomoć asistenta.

Terapeuti blisko sarađuju sa vodičem konja da bi iskoristili različite aspekte pokreta konja, položaja, opreme i vrste aktivnosti kako bi osmislili najbolji plan časa i dobili očekivane rezultate.

Indikacije i kontraindikacije hipoterapije

Indikacije za hipoterapiju su sledeće dijagnoze:
Cerebralna paraliza, multipla skleroza, posledice cerebrovaskularnog insulta, posledice traumatske povrede mozga, paraplegija, reumatoidni artritis, spina bifida, mišićna distrofija, amputacije, mentalna retardacija, Daunov sindrom, autizam

Kontraindikacije za hipoterapiju su:
Iskrivljenja kičme veća od 30%, nestabilnost kičme, artroze i luksacije kukova, teža osteoporoza i patološki lomovi kostiju, hemofilija, otvorene rane (dekubitusi), nekontrolirani epileptički napadi, cerebrovaskularne smetnje zbog aneurizme ili angioma i medikamentozna terapija koja utiče na koagulaciju krvi.

Prethodni tekstLea Jovanović (2019): Pomozimo joj da poboljša kvalitet svog života
Sledeći tekstPrvi čovek OpenAI sakupio 115 miliona dolara za kripto kompaniju koja skenira oči ljudi