Kompanije koje prodaju frižidere, mašine za pranje veša ili televizore u Evropskoj uniji, moraju da osiguraju da ti uređaji mogu da se poprave do 10 godina od dana kupovine. Tzv. Zakon o “pravu na popravku” znači da će novi aparati biti pravljeni tako da se mogu rasklopiti pomoću standardnog alata da bi mogli da se recikliraju kada više ne mogu da se poprave.

To takođe znači da uređaji poput frižidera, veš mašina i televizora treba da traju duže i da budu jeftiniji. Produžavanjem životnog veka proizvoda za najviše 10 godina, poboljšaće se energetska efikasnost, što će po procenama na računima uštedeti u proseku 87 evra godišnje.

Možda najvažnije, zakon predviđa da moraju biti dostupni i priručnici za popravke kako bi se popravke mogle obaviti na bezbedan način. Zahtev da se osigura „pravo na popravku“ deo je mera EU za ekološki dizajn proizvoda, u okviru kojih će takođe biti revidirano označavanje energetske efikasnosti kućnih aparata.

Mogućnost reklamacije u Srbiji

Kada u roku od dve godine od kupovine dođe do bilo kakvog kvara, zbog koga proizvod više ne može da se koristi s osnovnom namenom, potrošač ima pravo da tu robu zameni. To je period obavezne garancije, koja se naziva saobraznost.

Kupci u Srbiji često imaju problema sa neispravnim električnim aparatima. Posebnu glavobolju imaju  kada za proizvod treba da izvrše reklamaciju, jer uglavnom ne znaju kome da se obrate servisu ili prodavcu?

“Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava definisanih Zakonom o zaštiti potrošača. Prodavac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena”, objašnjavaju za naš portal iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).  Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije.

“Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije. Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača”, kažu iz Ministarstva.

Kupci u Srbiji često neinformisani o svojim pravima, od prodavca ne traže zamenu električnog proizvoda, iako na to imaju pravo.

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

“Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost”, navode iz nadležnog Ministarstva.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

“Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu nadoknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna”, objašnjavaju naši sagovornici.

U slučaju da prodavac odbija da kupcu servisira ili zameni električni proizvod u zavisnosti od predmeta reklamacije ili prigovora, opravke, servisiranja ili zamene, potrošač može da se obrati Udruženjima za zaštitu prava potrošača. Takođe, postoje mogućnosti prijave tržišnoj inspekciji, vansudskog rešavanja sporova, kao i sudsko rešavanje spora.

Izvor: biznis.rs
Prethodni tekstAplikacija za prijavljivanje divljih deponija u Srbiji
Sledeći tekstPočetnici u biznisu ne moraju da plaćaju poreze