Počela je podela turističkih vaučera za odmor u Srbiji za 2021. godinu. Tokom 2020. godine podeljeno je rekordnih 300.000 turističkih vaučera!

Osnovne informacije

Vaučer za subvencionisani odmor u Srbiji se može koristiti na sledeći način:

 • vaučerom se mogu platiti isključivo usluge smeštaja, a ne ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i sl;
 • vaučer se može koristiti isključivo u ugostiteljskim objektima izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta, kao i mesta studiranja korisnika vaučera;
 • vaučer se može koristiti isključivo za smeštaj u trajanju od najmanje pet noćenja;
 • vaučer može pokriti maksimalan iznos za smeštaj u vrednosti od 5.000 dinara. Ukoliko je iznos računa za smeštaj veći, korisnik je dužan da ostatak sume isplati iz sopstvenih sredstava. Ukoliko je iznos računa za smeštaj manji, vaučer pokriva ceo iznos, a razlika do 5.000 dinara se ne može naknadno iskoristiti;
 • korisnik vaučera prijavu podnosi lično i tom prilikom stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju. Izuzetno, za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i ratne vojne invalidi, kao i civilne invalide rata podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije može izvršiti drugo lice.
 • Vaučer se može iskoristiti zaključno sa 20. 11. 2021. godine.
 • Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP „Pošta Srbije“ podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana, odnosno, period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana.

Ko može dobiti vaučer?

Mogućnost dobijanja vaučera imaju:

 • korisnici prava na penziju;
 • nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
 • korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
 • korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
 • radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze neto iznos od 70.000 dinara mesečno;
 • ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;
 • korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
 • nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13 – dr.zakon i 101/16)
 • studenti

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.

Kako dobiti vaučer?

Do vaučera možete doći vrlo lako! Pre svega morate izvršiti rezervaciju smeštaja i popuniti Prijavu.

Obrazac Prijave za vaučere možete preuzeti ako kliknete OVDE.

Prijavu treba popunjavati čitko i obavezno je potpisati. Uz prijavu potencijalni korisnik vaučera obavezno stavlja na uvid fotokopiju lične karte ili pasoša, kao i potvrdu ugostitelja da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime.

Kao potvrda o rezervaciji prihvataće se i potvrda koja je poslata elektronskim putem, kao email ili skeniran dokument, koji je potpisan od strane ugostitelja. Potvrda treba da sadrži period rezervacije i ime i prezime lica na koga glasi.

Uz prijavu se obavezno stavljaju na uvid i sledeći dokazi:

 • Za penzionere: korisnici prava na penziju stavljaju na uvid fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili original penzionog čeka odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju, za ostale korisnike prava na penziju. Izuzetno, korisnik prava na penziju iz inostranstva podnosi originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.
 • Za zaposlene: radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.
 • Za studente: uz prijavu studenti prilažu original potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena za tekuću školsku godinu, kao i fotokopiju prve strane indeksa sa slikom i ličnim podacima.

Popunjena Prijava, sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se isključivo preko šaltera JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Republike Srbije.

Prijave građana JP „Pošta Srbije“ će primati najkasnije do 15.10.2021. godine.

Korisnik turističkih vaučera vrši rezervaciju i uz popunjenu prijavu stavlja na uvid potvrdu o rezervaciji, ličnu kartu ili pasoš, a za korisnike prava na penziju i radno angažovana lica i napred navedenu dokumentaciju. Prijava će se evidentirati sa tačnim datumom i vremenom predaje.

Broj prijava za dodelu vaučera ograničen je raspoloživim budžetskim sredstvima. Rangiranje prijava će se vršiti na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru JP „Pošta Srbije“.

Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave sa netačnim podacima, odnosno dokumentacijom, neće biti uzete u razmatranje.

Prijavljenim licima, koja su stekla pravo na turistički vaučer, Ministarstvo, preko, JP “Pošta Srbije“, dostavlja vaučere, lično na adresu, putem preporučene pošiljke.
Vaučer će, pored osnovnih elemenata, sadržati odštampane podatke o korisniku vaučera (ime prezime, adresa, JMBG).

 • Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi.
 • Korisnik vaučerom može plaćati samo uslugu smeštaja.
 • Vaučer se može iskoristi isključivo u ugostiteljskom objektu za koji je izdat, odnosno u kom je izvršena rezervacija smeštaja. Ime ugostiteljskog objekta biće odštampano na samom vaučeru.

Akcija podele vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji može biti prekinuta i pre navedenih rokova ukoliko budu potrošena sva predviđena budžetska sredstva, odnosno, ukoliko ranije bude podeljena kompletna predviđena količina vaučera.

Kuda na odmor?

OBAVEZNO obratite pažnju i pitajte ugostitelja da li je njegov objekat već objavljen na listi onih koji primaju vaučere. U suprotnom se može desiti da budete odbijeni, jer imate rezervaciju od objekta koji nije na listi!


Svu neophodnu dokumentaciju i dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na internet adresi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: www.mtt.gov.rs. Informacije će biti pružane i putem brojeva telefona: 011/2606521 i 011/2606576.

Izvor: eventsinserbia, Foto: Valentin Salja
Prethodni tekstNebojša Glogovac – živeti ulogu
Sledeći tekstZa 10 godina ceo Beograd na šinama